Veel centen, weinig realisaties of vooruitgang

19 April 2021

Veel centen, weinig realisaties of vooruitgang

Elk jaar in december bespreekt de gemeenteraad de begroting van het volgende jaar. De begroting van een overheid is meer dan de inschatting van de inkomsten en de uitgaven. Ze geeft aan welke middelen er zullen besteed worden aan het beleid. Het is dus een document met een politieke draagwijdte. De begroting geeft aan welke keuzes er gemaakt worden door de meerderheid en welke keuzes er niet gemaakt worden.

Verschillende van die keuzes in Haacht zijn anders dan wat Groen zou doen. Enkele voorbeelden:

Bescherm de open ruimte
Wat Ruimtelijke Ordening betreft vinden wij het heel belangrijk om de open ruimte te beschermen, om de verharding binnen de perken te houden, en om te kijken of er opportuniteiten zijn voor ontharding.
De meerderheid laat nieuwe woonwijken bouwen volgens klassieke modellen, zonder een spoor van vernieuwing of optimalisatie van de ruimte. Huisje, tuintje en een minimale groenstrook. Dat is het. Jammer. Er zijn zoveel alternatieven.

Groen roept al langer om een plan rond waterbeheer: hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. We hebben verschillende voorstellen gedaan, maar die legt de meerderheid resoluut naast zich neer. Dat is een keuze, maar dat is niet onze keuze.

Is Haacht écht hecht?
Het is vreselijk dat het project rond het lokaal dienstencentrum (LDC) aan Klapgat in Haacht centrum, volledig de verkeerde kant uit gaat. De belangrijkste nood voor de senioren in Haacht wordt volledig genegeerd. Het project wordt afgestoten naar de privé, ten koste van de senioren in onze gemeente. Dat is opnieuw niet de keuze die wij maken.

Investeer in mobiliteit
Na 2 jaar beleid voeren heeft onze gemeente nog geen enkele fietsstraat, rijdt er geen enkele deelwagen en werd geen enkel innovatief project om fietsgebruik te stimuleren, opgestart, hoewel het allemaal werd beloofd. Verschillende aangekondigde wegenwerken zijn nu al opgeschoven. Uitstel, maar hopelijk geen afstel?

Natuurlijk zijn er ook keuzes die we wel ondersteunen. Gelukkig maar.

Maar omwille van te weinig ambitie wat klimaat, duurzaamheid en mobiliteit betreft hebben we deze begroting niet goedgekeurd.